Villkor & Regler

Kontakta Sköndalsgården  Klicka Här!

VILLKOR OCH REGLER VID FÖRHYRNING AV SKÖNDALSGÅRDEN

Lokalen får endast användas under avtalad tid och ändamål. From 14.00 hyresdagen, eller efter överenskommelse. Det ska vara tyst 24.00. Hyresgästen är skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor och anvisningar som lämnas av ansvarig personal. Hyresgäst skall ha fyllt 25 år och inneha hemförsäkring.

Lokalen uthyres ej på nyårsafton.

Lokalen uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att bedöma och ta ansvar för att lokalen lämpar sig för den verksamhet som förhyrningen avser.

Vid skada i lokalen eller på inventarier skall detta meddelas snarast efter förhyrningen. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas.

Hyresgästen ansvarar själv för skada eller förlust av egna medförda inventarier och utrustning.

Hyresavtalet får inte överlåtas till annan.

Sköndals Allaktiviteshus har rätt att neka bokningsförfrågan om det kan antas att det kan medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om bokning redan gjorts, har Sköndals Allaktiviteshus rätt att när som helst, av samma orsaker häva bokningen. Kunden har inte rätt till ersättning i sådana fall.

Det åligger hyresgästen att själv inhämta och följa eventuella myndighetstillstånd. Det ankommer på hyresgästen att tillse att det i lokalen inte vistas fler än tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade.

I lokalen gäller rökförbud. Rökning får ske på anvisad plats.

Efter förhyrningen skall lokalen lämnas städad, senast 12.00 dagen efter och i godtagbart skick. Tag med egna sopsäckar. Sopor medtages av hyresgäst.

Använd ej såpa eller dylikt i stora salen. Fuktig mopp brukar räcka, ev fläckar varmt vatten.

Nyckelinnehavaren förbinder sig att till Sköndalsgården utge full ersättning för skada sammanhängande med förlust eller motsvarande för nyckel.

Vid hyra gäller förskottsbetalning. Depositionsavgift gäller om bokning sker långt innan själva lokalen skall användas.

Inga marschaller utanför entrén eller på balkong är tillåtet.

Ingen pyroteknik är tillåtet. (brandlarmet utlöses)

VÄRDEGRUND FÖR SKÖNDALS ALLAKTIVITETSHUS

När hyrestagare bekräftar bokning av lokal på Sköndals Allaktivitetshus intygar hyrestagaren att denne, samt eventuella medarrangörer eller i förekommande fall underarrangör som avser att bedriva verksamhet i den aktuella lokalen, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom grundläggande principer om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Sådana arrangemang och sammankomster som illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden och uttryck, får ej genomföras i föreningens lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot föreningens värdegrunder betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår.

Kostnader som uppkommer i samband med stängning eller inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren. Rekommenderat antal i lokalen är max 80st