BAKGRUND

 

garden_hela_sml

Organisation och ansvar för

VERKSAMHETEN VID SKÖNDALSGÅRDEN

SÅ HÄR BÖRJADE DET

Fritidsgården i Sköndal stängdes 2009 och lokalerna stod sedan outnyttjade ett par år. Stena Fastigheter fick många frågor om vad som skulle hända med de tomma lokalerna. Den lokala s-föreningen drev kravet att fritidsgården skulle öppnas igen. Ungdomarna saknade gården och stadsdelen hade ont om samlingslokaler.
2011 beslutade Stena att gården fick disponeras utan kostnad om ideella krafter ville driva verksamheten. En grupp föreningsmänniskor anmälde snabbt sitt intresse. En ledningsgrupp bildades och sköndalsborna inbjöds att komma med förslag till verksamheten. Men först måste lokalerna städas och rustas. Gården var sliten när den kommunala verksamheten upphörde och så gott som all utrustning och alla möbler var bortforslade.
Det blev några intensiva arbetshelger och strävsamt jobb av daglediga PRO-are. Snart var verksamheten igång med bl.a. bordtennis, stickkafé och öppna arrangemang.
Upprustningen av lokalerna fortsatte. Efter hand med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder. Möbler och utrustning ordnades genom gåvor från mångahanda håll. Verksamheten växte och blev allt mångsidigare.
En ledningsgrupp ansvarar för ekonomi och planering. Representanter för dem som bedriver aktiviteter på gården bildar ett gårdsråd som diskuterar verksamhetsplanerna inför varje ny säsong.

SKÖNDALS ALLAKTIVITETSHUS

-är huvudman för Sköndalsgården.

-Föreningen Sköndals Allaktivitetshus tecknar avtal med Stena Fastigheter AB om rätten att disponera gården

– har det formella ansvaret för gårdens gemensamma ekonomi

– delegerar ansvaret för gårdens verksamhet och ekonomi till en ledningsgrupp som väljs på årsmöte.

– granskar den årsberättelse och ekonomiska berättelse som ledningsgruppen tillställer revisor.

– anställer ev personal för arbete på gården

 

      MEDLEMMAR

är ett samrådsorgan för dem som bedriver eller planerar att bedriva verksamhet på gården. Inbjudan att ingå i gårdsrådet sänds till alla föreningar som är verksamma i Sköndal.

– samlas till samrådsmöte inför vår- och höstsäsonger

– utarbetar förslag till ledningsgrupp för gården som överlämnas till årsmötet.

– yttrar sig över ledningsgruppens årsberättelse och ekonomiska berättelse som sedan tillställs årsmötet.

– tar initiativ till gemensamma aktiviteter om intresse för detta finns

 

Föreningar som är verksamma i Sköndal rekommenderas att söka medlemskap i Sköndals Allaktivitetshus för att kunna delta i de formella beslut som rör gårdens verksamhet.

 

LEDNINGSGRUPPEN

består av ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot.

Ledningsgruppen

– ansvarar för bokning och uthyrning av lokalerna

– arbetar för att få fler hyresgäster och fler aktiviteter på gården

– ansvarar för gårdens gemensamma ekonomi och fattar beslut om ev inköp

– utarbetar riktlinjer för hyresgästers och föreningars ansvar i samband med arrangemang

– fastställer prislista för uthyrningar

– utarbetar årligen en årsberättelse och ekonomisk berättelse som tillställs Föreningsrådet

 

PRISPOLICY

Lokalerna disponeras hyresfritt och upprustning och inköp har kunnat ske genom ideellt arbete, gåvor och medverkan i arbetsmarknadsåtgärder. Därför kan lokalhyrorna hållas på en jämförelsevis låg nivå. Denna situation ska utnyttjas för att stimulera sköndalsbornas egna initiativ och de lokala aktiviteterna. Eftersom Sköndalsgården är en nedlagd fritidsgård och ungdomslokaler saknas i stadsdelen finns starka skäl att gynna barn- och ungdomsverksamhet med gratis hyror.

När gården hyrs ut till privata fester eller till seminarier och konferenser som inte är öppna arrangemang tillämpas en mer marknadsmässig hyressättning

Föreningar som är medlemmar betalar hyra för de lokaler de använder. Hyrorna ska förhoppningsvis kunna vara mycket låga. För styrelsemöten och planeringsträffar bör gårdsrådets medlemmar kunna utnyttja e

För öppna arrangemang som är tillgängliga för alla sköndalsbor, tex konserter och debatter, erläggs ingen hyra. De är viktiga för att förankra verksamheten i stadsdelen och göra gården till en populär mötesplats. Inbetalning till Sköndals Allaktivitetshus görs via BG 5055-9095 eller med swish på 1233515954